Administració finques on-line

Sistema no presencial on es poden contractar diferents opcions ON LINE:

Paquet COMPTABILITAT. Mitjançant l’accès a la consulta del compte comunitari a través de la Banca Electrònica, es realitzen els assentaments comptables. Al final de l’exercici es presenta la liquidació d’ingressos i despeses individualitzats per propietari en funció del seu coeficient.
Paquet ACTES: A partir de les dades proporcionades pel President de la Comunitat, es confeccionen les Actes de les Juntes en format word, a fi i efecte que puguin ser traslladades amb facilitat al Llibre d’Actes.
Paquet ASSESSORAMENT: Sistema lliure de consultes sobre la Llei de la Propietat Horitzontal que regeix les Comunitats de Propietaris aportant propostes de resolució de conflictes.